För B3 Care Sverige är personlig integritet viktigt. För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift.
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system .I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.

För de behandlingar som sker inom B3 Care Sverige AB är B3 Care Sverige AB personuppgiftsansvarig.

Via kontakt- och beställningsformulär på hemsidan har du möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med B3 Care Sverige AB. Vid beställningar eller begäran om kontakt ber vi dig fylla i sådan information som behövs för att tillgodose din begäran samt för fortsatta kontakter i det aktuella ärendet, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller andra personuppgifter. Vi använder personuppgifterna endast för att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att administrera  material eller information, men kommer i övrigt inte att lämnas ut till annan. I varje sammanhang där du lämnar får du mer specificerad information och lämnar ditt samtycke till hur dina personuppgifter behandlas.
B3 Care Sverige AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om B3 Care Sverige AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på B3 Care Sverige AB

Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Försäkringskassan och Socialstyrelsen. 

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
* Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
* Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
* Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
* Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för
* Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss på kontakt@b3care.nu