Psykologisk behandling

Psykologisk behandling är ett brett spektrum av insatser med syfte att förbättra ditt psykiska mående och minska dina svårigheter. Vi inleder med att du beskriver vad du vill ha hjälp med. Därefter väljer vi tillsammans en inriktning, sätter upp mål och bestämmer ett fokus för våra samtal.

B3 care har bred kompetens inom flera terapeutiska inriktningar så som bland annat:

* ACT (Accept and commitment terapy)
* IPT (Interpersonell psykoterapi)
* KBT (Kognitiv beteendeterapi)
* KPT (Kognitiv psykoterapi)
* PDT (Psykodynamisk terapi)

Psykologisk utredning

Psykologisk utredning är ett verktyg för att få fördjupade kunskaper om vilka styrkor och svagheter vi människor har. Den kan bestå av allt från några samtal till en mängd specifika test för att rita upp en karta av vår mentala terräng. Därefter följer alltid en mängd tydliga rekommendationer om vad som kan gynna din utveckling och hur du kan överbrygga dina svagheter. Detta kan vara i ditt arbete eller i dina relationer.

En psykologisk utredning kan också vara en strukturerad förberedelse inför en samtalskontakt för att bringa klarhet i vilka svårigheter du brottas med. Denna ligger sedan till grund för hur vi lägger upp och planera fortsättningen av arbetet och vilken inriktning på behandlingen som passar dig bäst.

Neuropsykiatrisk utredning

En neuropsykiatrisk utredning kan beställas om det finns misstanke för en psykiatrisk diagnos inom exempelvis autismspektrum, adhd, utvecklingsstörning, ocd, depression.

Utredningen tar ca 1-2 månader och föregås av ett planeringsmöte där vi går igenom och planerar utredningen. Utredningen består av genomgång av tidigare journaler, en livsberättelse (anamnes), extensiv psykologisk testning och intervju med klient och anhöriga. En läkarundersökning bör ha föregått utredningen.

Efter utredningen följer minst en muntlig återgivning och ett skriftligt utlåtande. Där redogörs på ett pedagogiskt och tydligt sätt för bakgrunden till den/de diagnoser som ställt, styrkor och svagheter kopplade till neuropsykologisk teori och rekommendationer om vilken hjälp som bör sättas in. Information ges även om vilka stödinsatser som finns i samhället och hur omgivningen kan anpassas för att minska klientens lidande